Friday, November 26, 2010

Islam Ada Dalam Setiap Perkara Di Mana Sahaja

 Apabila seorang lelaki berdua-duaan dengan seorang wanita, maka yang ketiga di antara mereka adalah syaitan. (HR Tirmizi)


 Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang amat nyata bagi manusia. (al-Isra: 53)
Agama adalah nasihat. Untuk Allah, kitab-Nya, rasul-Nya, para pemimpin umat Islam dan bagi seluruh muslimin (HR Muslim).
 Siapa di kalangan kamu yang melihat kemungkaran, hendaklah dia mengubahnya (mencegahnya) dengan tangan (kekuasaan), jika dia tidak mampu maka dengan lisan (menasihati), dan jika tidak mampu juga maka dengan hatinya (tidak setuju), dan dengan demikian adalah selemah-lemah iman. (HR Muslim)
 Janganlah kamu mengikut hawa nafsu yang menghalang kamu daripada menegakkan keadilan (an-Nisa: 135)
Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, menyuruh yang makruf, dan mencegah yang mungkar dan bersegera mengerjakan berbagai kebajikan. Mereka termasuk orang-orang yang saleh (ali-Imran: 114)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

1 comment:

© Q-riuz (2008 – 2013)

Hak cipta terpelihara. Setiap artikel yang tersiar di Q-riuz dihasilkan untuk tujuan pendidikan dan bersifat non-komersil. Pembaca bebas menyalin dan menyebarkan artikel yang terdapat di sini, namun alamat Q-riuz hendaklah disertakan bersama untuk memudahkan proses rujukan. Manakala untuk penerbitan semula dan berorientasikan komersil, setiap bahagian daripada artikel ini tidak boleh diterbitkan semula, disimpan untuk pengeluaran atau dipindahkan dalam bentuk lain, sama ada dengan cara bercetak, elektronik, mekanikal, fotokopi, rakaman dan sebagainya, tanpa izin Q-riuz terlebih dahulu.

"Curiosity Only Leads To One Thing...Knowledge"